REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CADEKOR.PL


    Dla zagwarantowania Klientom sklepu Cadekor jasnych i precyzyjnych warunków dokonywania zakupów stworzyliśmy niniejszy Regulamin. W Regulaminie określono zasady korzystania ze sklepu internetowego cadekor.pl, dostarczania i realizacji zamówień, dokonywania płatności oraz opisano przysługujące Klientowi uprawnienia z zakresu reklamacji towaru i odstąpienia od umowy. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.


 
§ 1 

DEFINICJE

 
Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie:
 
Formularz Zamówienia - formularz elektroniczny stanowiący element Strony Sprzedawcy, za pomocą której Klient może dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 
Klient/Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby prawne.
 
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) kodeks cywilny
 
Konsument – osoba fizyczna będąca stroną umowy sprzedaż towarów nie niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową.  
 
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu, oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu.
 
Sklep lub Sklep internetowy – sklep internetowy pod nazwą należący do Sprzedawcy, prowadzony za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.cadekor.pl umożliwiającej Klientom zawieranie umów sprzedaży Produktów.
 
Strona Sprzedawcy – strona internetowa Sprzedawcy pod adresem internetowym www.cadekor.pl za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi Sklep.
 
Produkt lub Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
 
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 
Usługodawca lub SprzedawcaLudmiła Hałat-Cader prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cadekor Ludmiła Hałat-Cader, nr telefonu +48 695 432 271 adres e-mail biuro@cadekor.pl
 
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość za pośrednictwem Sklepu i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj, liczbę sztuk Produktu, sposób dostawy Produktu, sposób płatności za Produkt, dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia, informację niezbędne do wystawienia faktury VAT.


 
§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem Strony
Sprzedawcy lub telefonicznie), a także korzystania przez Klientów ze Sklepu, w tym prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta. Niniejszy Regulamin ma również zastosowanie do Zamówień dokonywanych drogą telefoniczną.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Dokonywanie Zamówień przez Klienta drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez operatora telefonicznego, z którego usług korzysta Klient.

4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi: umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.

5. Klienci mają możliwość składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu lub telefonicznie.

6. Klient, przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

7. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

8. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Kupujący oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.

9. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

10. Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto to znaczy, że Cena obejmuje podatek VAT. Podatek od czynności cywilnoprawnej jaką jest zawarcie umowy sprzedaży oferowanych produktów obciąża Kupującego, w przypadku gdy suma zakupionych produktów przekracza 1000 zł.

11. Koszty dostawy obciążają Klienta i są zależne od wagi i gabarytów zakupionego towaru. Koszt dostawy jest wskazany przed zawarciem umowy. 

12. Sprzedawca nie jest producentem Produktów.

13. Ceny Produktów podawane na Stronie Sprzedawcy maja charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

14. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny, w szczególności na skutek błędu systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem potwierdzenia Zamówienia.


 
§ 3
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 

 
1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na możliwości nieodpłatnego zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem strony Sprzedawcy (usługa elektroniczna) w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. 

3. Usługodawca lub Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na przyszłość. 

4. Wypowiedzenie dokonuje się poprzez przesłanie wiadomości e-mail ze stosownym żądaniem lub pisemnie na adres Sprzedawcy.  

5. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Niedozwolonym jest korzystanie ze Strony Sprzedawcy w sposób naruszający obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje.

7. Niedozwolonym jest podawanie przez Klienta w procesie składania Zamówienia fałszywych danych oraz, oszukańczych, bądź obliczonych na spekulację Zamówień, a także dokonywanie jakichkolwiek fikcyjnych lub pozornych Zamówień. 

8. Sprzedawca może wstrzymać dostęp do Sklepu Klientowi, który korzysta ze Sklepu do celów niezgodnych z przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich lub narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 
§ 4 
ZASADY SKŁADANIA ZAMOWIEŃ, ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW SPRZEDAŻY
 
1. Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów za pośrednictwem Strony Sprzedawcy lub drogą telefoniczną na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony Sprzedawcy należy wejść na tą stronę, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie i złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na numer telefoniczny Sprzedawcy podany na stronie Sprzedawcy, dokonać wyboru tego Produktu i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu wskazówki Sprzedawcy podawane telefonicznie,

4. W przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony Sprzedawcy Umowa sprzedaży Produktów zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy, zawierającej numer Zamówienia, potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z potwierdzeniem parametrów Zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia.  

5. Zamówienia składane za pośrednictwem Formularza Zamówień są wysyłane w terminie do 5 dni roboczych. 

6. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a w szczególności: a. imię nazwisko, bądź nazwę firmy b. adres siedziby, c. nr NIP o ile dotyczy, d. adres dostawy zamówionych przez Klienta towarów, e. telefon kontaktowy;

7. Kupujący korzystając z usług Sprzedającego i podając adres mailowy może wyrazić zgodę na przesyłanie Informacji Handlowej na podany adres email.

8. Kupujący w każdej chwili może poinformować Sprzedającego o rezygnacji z otrzymywania Informacji Handlowej, co spowoduje zaprzestanie wysyłania tego typu informacji na wskazany wcześniej przez Kupującego adres mailowy. Oświadczenie należy przesłać w wiadomości mailowej do Sprzedającego.

9. Zamówienia składane telefonicznie mogą być składane w od poniedziałku do piątku w
godzinach 9-18 oraz w soboty w godzinach 10-17.

10. Zamówienia złożone w dni powszednie (poniedziałek-piątek) po godz. 15.00, w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym (poniedziałek-piątek), jednakże nie później niż  w terminie do 5 dni roboczych.

11. Nieprawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia może skutkować brakiem możliwości realizacji Zamówienia. 

12. Zamówienia Produktu są przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

13. Sprzedawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

14. Klient dokonując Zamówienia wybiera najbardziej mu odpowiadającą formę płatności. Zapłata za Produkt może być dokonana:

      a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy tj. 

Bank: ING Bank 93 1050 1070 1000 0092 0719 0423 CADEKOR

Ludmiła Hałat-Cader

ul. Jesionowa 17/49

43-300 Bielsko-Biała 

Tytuł przelewu zostanie podany w wiadomości mailowej, przesłanej do Klienta po zawarciu Umowy Sprzedaży.

      b. wskazany na Stronie Sprzedawcy,

      c. gotówką przy odbiorze Produktu od Kuriera.

      d. gotówką w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Wiślańska 4A, Zbytków 43-246;

15. Dostawa Produktów:

      a. Sprzedawca wysyła Produkt na adres podany przy Zamówieniu przez Klienta. 

      b. W przypadku wyboru płatności za pobraniem nie ma możliwości wysyłki Produktu na osobę trzecią, przesyłka może być wysłana na inny adres, jednakże adresatem musi być Klient. 

      c. Wszystkie produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

      d. Towary wysyłane są do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy lub pozytywnej autoryzacji wpłaty przez firmę przyjmującą płatność, o ile Klient nie zażyczy sobie późniejszego terminu wysyłki, a w przypadku wyboru płatności za obraniem do 5 dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży.

      e. Koszt dostarczenia zamówionego Produktu/ów jest podawany na Stronie Sprzedawcy oraz podczas podsumowania Zamówienia i jest wyliczany według wagi zbiorczej paczki.

      f. Termin dostawy zamówionych Produktów wynosi od 24 godzin do 5 dni roboczych (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu wysłania Produktu.

      g. Podczas odbioru przesyłki Klient ma bezwzględny obowiązek sprawdzić czy nie jest uszkodzona przy dostarczycielu przesyłki. W przypadku uszkodzenia Produktu Klient winien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie oraz ma obowiązek sporządzić protokół uszkodzeń razem z dostarczycielem przesyłki, wykonać dokumentację fotograficzną oraz ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki. Zaniechanie sporządzenia protokołu szkody przy odbiorze przesyłki może stanowić podstawę do odmowy uznania roszczenia za uszkodzenie towaru podczas transportu.  

      h. Przeniesienie własności Produktu na Klienta następuje w momencie odbioru przez niego Produktu.

 
§ 5

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktów bez wad. 

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy.

3. Rękojmia przy transakcjach z przedsiębiorcami jest wyłączona.  

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wad Klient informuje o powyższym Sprzedającego wypełniając Formularz Reklamacji, który jest dostępny na stronie www.cadekor.pl w zakładce Reklamacje i zwroty. Zaleca się dokładne opisanie rodzaju wady oraz daty jej powstania oraz w miarę możliwości utrwalenie uszkodzeń zdjęciami.

5. Sprzedający w oparciu o treść przekazanych informacji podejmuje decyzję czy należy wysłać towar celem ustalenia przyczyn występowania wad. Kupujący jest zobowiązany określić czego się pomaga zgłaszając fakt występowania wady. Sprzedawca pozostaje uprawniony do uznania zgłoszonego roszczenia i wymianę towaru na wolny od wad w oparciu o przesłane zgłoszenie bez konieczności dostarczania zwrotnego towaru objętego postępowanie z tytułu rękojmi. 

6. Jeżeli spośród towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

7. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii wstrzymuje procedurę reklamacyjną do czasu zadośćuczynienia w/w obowiązkowi przez Klienta.

8. Sprzedawca jest zobowiązany zawiadomić Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania poprawnie zgłoszonego roszczenia. 


 
§ 6

KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 
1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który dokonał zakupu na odległość może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który znajduje się w zakładce Reklamacje i zwrot towaru.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

      a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

     b. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

     c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony sobie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zwrotu towaru objętego oświadczeniem o odstąpieniu. 

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania
zwrotu towaru.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kwoty przekraczającej najtańszy sposób dostawy.

9. Klient ponosi koszt zwrotu towaru do Sprzedającego. 

10. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. 

11. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać w odpowiedni sposób zabezpieczony na czas transportu

12. Do przesyłki zwracanego Produktu Klient powinien dołączyć:

     a. formularz Zwrotu

     b. kopię dokumentu potwierdzającego zakup (paragon lub faktura),

 
§ 7

INFORMACJE DLA KLIENTÓW
 
1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (ze względów bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego klienta zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych w najnowszych wersjach takich jak Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox), z włączona obsługą plików „cookies”: 

2. Korzystanie z aplikacji Strony Sprzedawcy może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

3. Sprzedawca informuje, że istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość "zainfekowania" systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód takie jak „wirusy”, "robaki", "konie trojańskie", oprogramowanie typu malware, spyware. W celu zachowania bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, by uniknąć zagrożeń „zainfekowania” systemu teleinformatycznego, w szczególności poprzez otwieranie wiadomości e-mail, ważne jest, by Klient zaopatrzył swoje urządzenie, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta (tzw. „cracking”, „phishing”). 

4. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu „cookie” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta w celu usprawnienia zawierania Umów sprzedaży i korzystania ze Sklepu, dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów także poprzez tworzenie statystyk przeglądania Strony Sprzedawcy.

5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na Stronie Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sprzedawcy, znak towarowy Sprzedawcy, wchodzące w jego skład
elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

 
§ 8 

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
W wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. 2016.119.1) (,,RODO”)
 
Dostawca przekazuje Odbiorcy podczas pozyskiwania jego danych osobowych, następujące informacje, że:
 
Administratorem danych jest ‐ Ludmiła Hałat- Cader prowadząca działalność gospdoarczą pod firmą Cadekor Ludmiła Hałat-Cader z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Jesionowa 17/49, NIP 937-256-53-06, REGON 360790440, dane kontaktowe:  E‐mail: biuro@cadekor.pl.
 
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach, dla których Administrator wskazuje następujące podstawy prawne przetwarzania: 
 
      a. zawarcie i wykonanie umowy cywilnoprawnej z osobą, z którą zawarta została tego rodzaju umowa – przepisy regulujące poszczególne rodzaje umów w zw. z art. 6 ust. 1 lit.b) RODO i art. 9 ust. 2 lit b) RODO; 
 
     b. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności dla celów prowadzenia dokumentacji księgowo‐ podatkowej, obowiązków bhp, zachowania zasad ruchu na terenie zakładu, obsługi IT, itd. – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
 
     c. dochodzenie przed sądem powszechnym roszczeń Administratora wobec osoby fizycznej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
 
Prawnie uzasadniony interes Administratora wyraża się w niezbędności do przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej, która zawarła umowę cywilnoprawną z Administratorem w celu dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń Administratora wobec tej osoby fizycznej. 
 
Odbiorcami danych osobowych są uprawnieni pracownicy Administratora, a w przypadkach powierzania obsługi innym podmiotom, ich uprawnieni pracownicy, jak również organy administracji, służby lub instytucje, które zwrócą się o dostęp do danych w ramach uprawnień, wynikających z przepisów prawa lub którym Administrator przekaże dane osobowe na podstawie uprawnienia określonego w przepisach prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być również sądy powszechne w związku z wystąpieniem przez Administratora przeciwko danej osobie na drogę sądową.  

 
Na warunkach określonych w art. 15 RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania kopii danych. W sprawie realizacji tych uprawnień proszę o kontakt  pod adresem biuro@cadekor.pl, listownie Zbytków 43-246, ul. Wiślańska 4A, bądź telefonicznie pod numerem podanym na stronie internetowej. 
 
Dane osobowe przetwarzane są przez okresy wymagane dla prowadzenia dokumentacji umownej i rachunkowo ‐podatkowej, nie krócej jednak niż czas przedawnienia zobowiązań podatkowych i roszczeń cywilnych. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 
Może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 
 
Jeżeli niezależnie od Dostawcy osoba udostępniająca dane podaje dodatkowe dane osobowe udzielając na nie zgody ‐ udzieloną zgodę może Pani/Pan odwołać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tj. organu ochrony danych osobowych, jeżeli Pani/Pan stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie przewarzania danych osobowych. 
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do wypełnienia obowiązków Dostawcy związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy. 
 
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanych decyzji o przetwarzaniu danych osobowych np. profilowania. 
 
Dane osobowe nie są przedmiotem obrotu.


 
§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Regulamin jest publikowany na Stronie Sprzedawcy oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie lub może być pobrany samodzielnie przez Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.