REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

CADEKOR.PL

 

Dla zagwarantowania Klientom sklepu Cadekor jasnych i precyzyjnych warunków dokonywania zakupów stworzyliśmy niniejszy Regulamin. W Regulaminie określono zasady korzystania ze sklepu internetowego cadekor.pl, dostarczania i realizacji zamówień, dokonywania płatności oraz opisano przysługujące Klientowi uprawnienia z zakresu reklamacji towaru i odstąpienia od umowy. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących zasad korzystanie ze sklepu internetowego cadekor.pl prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@cadekor.pl

 

SPIS TREŚCI:

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 5. REKLAMACJA PRODUKTU
 6. ZWROT PRODUKTU
 7. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
 8. ZASTRZEŻENIA
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE


1.1. Właścicielem sklepu internetowego www.cadekor.pl jest

Ludmiła Hałat-Cader

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 

Cadekor Ludmiła Hałat-Cader z siedzibą w Bystrej 43-360, ul. Olszyny 7B,

NIP 937-256-53-06,
REGON 360790440.

zwana w dalszej części serwisu Sprzedającym, Sklepem lub cadekor.pl

 

1.2. Definicje.

Jeżeli w treści Regulaminu nie zastrzeżono inaczej, następującym zwrotom pisanym wielkimi literami nadano następujące znaczenie:

Formularz Zamówienia
 • oznacza formularz dostępny na stronie internetowej www.cadekor.pl, za pomocą którego Klient może składać zamówienia w Sklepie;
Formularz Rejestracji
 •  formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
Klient 
 • oznacza osobę zamierzającą dokonać lub dokonującą zakupów w Sklepie;
Konto 
 • oznacza Konto utworzone przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie;
Newsletter
 • Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sklep Cadekor za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sklepu cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;
Produkt
 • oznacza dostępne w sklepie internetowym towary, które mogą być przedmiotem Umowy z Klientem;
Regulamin
 • oznacza niniejszy Regulamin;
Sklep
 • oznacza sklep internetowy Cadekor, dostępny w domenie internetowej www.cadekor.pl;
Umowa
 • oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a sklepem Cadekor poprzez transakcję zakupu Produktu w Sklepie;

Ustawa o prawach konsumenta, ustawa

 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
Zamówienie
 • oznacza oświadczenie woli Klienta składane poprzez wysłanie Formularza Zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu, którego celem jest zawarcie Umowy.

 


1.3. Korzystanie z serwisu www.cadekor.pl odbywa się wyłącznie na zasadach określonych Regulaminem Sklepu. Złożenie zamówienia wiąże się z zaznaczeniem opcji „Zapoznałem się z regulaminem i polityką prywatności sklepu cadekor.pl i akceptuję jego postanowienia”.


1.4. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i objęte gwarancją producenta. Wygląd Produktów może nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach na stronie www.cadekor.pl. Specyfikacja techniczna Produktów pochodzi od producentów. Możliwe nieścisłości w opisach, podawanych parametrach oraz zdjęciach nie ograniczają w żaden sposób praw konsumentów oraz Klientów do reklamowania Produktów.

1.5. Wszystkie ceny Produktów są cenami brutto podanymi w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.

1.6. Oferta Sklepu internetowego cadekor.pl może ulegać zmianom - w zakresie asortymentu, ilości oraz cen sprzedawanych Produktów..

 

1.7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sklep. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sklep ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

1.8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

1.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu Cadekor oraz osób trzecich. Ponadto Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 


2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


2.1. Zakupy w Sklepie następują poprzez dodawanie kupowanych Produktów do wirtualnego koszyka. Do momentu ostatecznej akceptacji zamówienia Produkty mogą być dowolnie wkładane i wyjmowane z koszyka.


2.2. Zamówienia są przyjmowane przez Sklep przez wszystkie dni w roku.

 

2.3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sklep Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres mailowy Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sklepu o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sklepem. Zamówienia nie potwierdzone nie zostaną przyjęte do realizacji.

 

2.4. W przypadku złożenia Zamówienia niekompletnego lub w przypadku podania błędnych, nieprawdziwych, lub niepełnych danych Sklep poinformuje Klienta drogą mailową lub telefoniczną, o ile to będzie możliwe, że zamówienie takie nie może zostać zrealizowane oraz zostanie wystosowana prośba o ponowne prawidłowe złożenie Zamówienia.

 

2.5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. O łącznej cenie Produktu wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

 

2.6. Po złożeniu zamówienia Klient wybiera formę płatności oraz sposób dostawy. W przypadku wyboru płatności przelewem, niedokonanie przez Klienta płatności w terminie 5 dni roboczych powoduje anulowanie sprzedaży.

 

2.7. W sytuacji, gdy po złożeniu Zamówienia Produkt okaże się niedostępny lub częściowo niedostępny, Klient niezwłocznie zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną. Klient podejmuje wówczas decyzję co do dalszej realizacji zamówienia:

- anulować całe Zamówienie i żądać zwrotu całości wpłaconych pieniędzy,
- anulować Zamówienie w zakresie niedostępnych towarów i żądać częściowego zwrotu pieniędzy, w pozostałym zakresie podtrzymać zamówienie,
- podtrzymać całość Zamówienia licząc się z faktem wydłużonego okresu oczekiwania.

 

 

 

3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


3.1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Płatności:

a) Przelew tradycyjny

b) Płatność przy odbiorze za pobraniem

c) Odbiór osobisty - płatność w Sklepie

 

3.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem (podpunkt a) Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

3.3. Dane do płatności przelewem tradycyjnym: 

Nr konta bankowego 93 1050 1070 1000 0092 0719 0423

Bank: ING Bank

CADEKOR Ludmiła Hałat-Cader
ul. Olszyny 7B
43-360 Bystra 

Tytuł przelewu zostanie podany w wiadomości mailowej, przesłanej do Klienta po zawarciu Umowy Sprzedaży.

 

3.4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Zapłata za zamówiony Produkt następuje w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Klienta równowartość faktury zawierającej koszty transportu. Wartość zamówionego towaru opłacanego za pobraniem nie może przekraczać 1000 zł (jedna przesyłka to jeden list przewozowy).

 


4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 

4.1. Warunkiem wysyłki Produktu jest zapłata za Produkt i przesyłkę. Koszty przesyłki i pobrania za Produkt pokrywa Klient, chyba że strony postanowią inaczej. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Zbytków 43-241, ul. Wiślańska 4A – od poniedziałku do soboty w godzinach otwarcia sklepu.

4.2. Klient ma do wyboru formy wysyłki określone szczegółowo w zakładce Dostawa.

4.3. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sklepu.

4.5. Koszt przesyłki Produktu ustalany jest w oparciu o cenniki wskazanych Przewoźników i jest uzależniony od wielkości i ciężaru zamówionego Produktu. Z szczegółowymi kosztami przesyłki Klient zostaje zaznajomiony w czasie realizacji zamówienia. Wszystkie przesyłki realizowane są tylko poprzez firmy kurierskie.


4.6. W przypadku Zamówień niezrealizowanych z winy Klienta (a szczególnie w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego), Sklep Cadekor zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu oraz transportu zwrotnego Produktu do Sklepu.

 

4.7. Sposób zabezpieczenia wysyłanego Produktu uzależniony jest od gabarytów i ciężaru Zamówienia. Sklep Cadekor każdorazowo dokłada wszelkiej staranności, by Produkt zapakowany był w bezpieczny sposób zmniejszający ryzyko uszkodzenia w transporcie.


 

 

5. REKLAMACJA PRODUKTU


5.1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. W przypadku, gdy Produkt:

-jest niezgodny z opisem widniejącym na Zamówieniu;

- nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć;

- nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep Cadekor zapewnił Klienta;

- nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep Cadekor przy zawarciu umowy;

-został wydany Klientowi w stanie niezupełnym;

Klient ma prawo do złożenia reklamacji.


Sklep nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową, gdy kupujący w chwili zawarcia Umowy o tej niezgodności wiedział.


Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

5.2. Indywidualne ustawienia monitora Klienta mogące powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produktach, w szczególności kolorów, nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

5.3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu Produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT).

 

5.4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

a) pisemnie, na adres: Zbytków 43-246, ul. Wiślańska 4A;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@cadekor.pl.

 

Reklamację należy składać poprzez Formularz Reklamacji, do pobrania na stronie www.cadekor.pl w zakładce Reklamacje i zwroty.

 

5.5. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Klient powinien przed odesłaniem Produktu skontaktować się ze Sklepem i dopiero po ustaleniach odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności lub zastosować się do ustaleń zaakceptowanych obustronnie (wszelkie ustalenia są akceptowane, jeśli są uzgadniane drogą pisemną - mailowo lub korespondencją pocztową).

 

5.6. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zwróconego towaru wraz z opisem niezgodności. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza automatycznie, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

 

5.7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sklep Cadekor zobowiązuje się do:

-obniżenia ceny lub

-odstąpienia od Umowy lub

-wymiany Produktu lub

-naprawy Produktu,

stosownie do wyboru Klienta. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Produktu bądź usunięcia niezgodności, koszt dostawy ponosi Sklep.

 

5.8. Klient będący odbiorcą zobowiązany jest sprawdzić jakość dostarczonego Produktu w obecności kuriera firmy spedycyjnej. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, kurier sporządza protokół szkody, który wraz z listem przewozowym i kopią faktury jest podstawą do reklamacji. Jeżeli opakowanie przesyłki kurierskiej posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, Sklep zaleca odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się pod numerem telefonu: +48 695 432 271.
 

5.9. Gwarancje.

Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta. Wszystkie Produkty wykonane z betonu architektonicznego dostępne w Sklepie Cadekor objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne – ukruszenia, pęknięcia, uszkodzone powłoki malowane oraz inne uszkodzenia spowodowane niedbałym i niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem. 

6. ZWROT PRODUKTU


6.1. Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient ma prawo zrezygnować z Produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Punkt ten nie ma zastosowania w przypadku Produktów wytworzonych na indywidualne zamówienie Klienta lub indywidualnie dopasowanych (dotyczy w szczególności doboru innej kolorystyki).

 

6.2. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

 

6.3. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać w odpowiedni sposób zabezpieczony na czas transportu.


6.4. Do przesyłki zwracanego Produktu Klient powinien:

- dołączyć pismo informujące, że Produkt zostaje odesłany na zasadach zwrotu, wzór formularza do pobrania na stronie cadekor.pl w zakładce Reklamacje i zwroty,

-dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zakup (paragon lub faktura),

-podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na który mają być odesłane pieniądze.


6.5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Produktu oraz kosztu transportu, poniesionego przez Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone według wytycznych Klienta najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych.

 

6.6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w pkt. 6.1, 6.2, 6.3 i 6.4 oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, Produkt nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

 

 

7. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

 

7.1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie są przez Sklep udostępniane osobom trzecim, sprzedawane ani w żaden inny sposób przetwarzane. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Użytkowników Sklep przechowuje na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. 

7.2. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 

7.3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych i ich korekty, a także do żądania usunięcia z bazy danych Sklepu Cadekor.

7.4. Klient ma prawo wyrazić brak zgody na otrzymywanie od Sklepu Cadekor materiałów o charakterze reklamowo- promocyjnym.

7.5. Korzystanie ze Sklepu Cadekor.pl oznacza akceptację polityki bezpieczeństwa. Prawo ochrony danych osobowych uregulowane jest w:

    - art. 47 i 51 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

    - ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.),

    - rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).

 8. ZASTRZEŻENIA8.1. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego cadekor.pl są zastrzeżone przez Sklep Cadekor. Użytkownik strony internetowej cadekor.pl ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być kopiowana w części lub w całości, transmitowana elektronicznie, modyfikowana lub wykorzystana w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu Cadekor.


8.2. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.cadekor.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu www.cadekor.pl użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność Sklepu Cadekor, producentów, dostawców lub firm współpracujących.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1. Korzystanie ze sklepu cadekor.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

9.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu Cadekor.

9.3. Sklep Cadekor zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta.


9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustaw:

- z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
- z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
- z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny,
- z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks Postępowania Cywilnego

 

 


Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera aby otrzymywać informacje o promocjach, nowościach i kodach rabatowych.